Hukuk

Hukuk Fakültesi’nin Küresel Vizyonu

Hukuk Fakültemiz global düşünüp, yerel hareket eder. Bu manada, uluslararası ilişkilere de büyük önem atfeder. EBS Universität/Germany, Ghent University/ Belgium, Ruhr-Universität Bochum,/Germany, Adam Mickiewicz University in Poznan/ Poland,  University of Girona/ Spain,  Universite De Liege/Belgium,  University of Fribourg,/Switzerland,  University of Mannheim/Germany,  University of Gottingen/Germany,  Martin Luther Halle-Wittenberg/Germany,  University of Salerno/ Italy,  Seconda Universita Degli Studi di Napoli/ Italy,  University of Bari Aldo Moro/Italy,  Europa Universiteit Viadrina/Germany,  University of Maribor/Slovenia,  Aristotle University of Thessaloniki/ Greece,  Riga Graduate School of Law/ Latvia,  University of Bialystok/Poland,  Université de Bretagne Occidentale /France,  Lomonosov Moscow State University /Russia,  Kookmin University /South Korea,  School of Law and Public Administration in Przemyśl /Poland,  Jagiellonian University/Poland   ile iş birliği ve öğrenci değişim anlaşmaları bulunan Hukuk Fakültesi, bu anlaşmaları yakın gelecekte Avrupa ve Asya’da başka üniversitelerle de genişletmeyi hedefliyor. Hukuk Lisans Programı öğrencileri, öğrenimleri süresince yurtiçi ve yurtdışındaki önemli hukuk kurum ve kuruluşlarını ziyaret edip oradaki çalışmalara katılır, adliyelerde duruşma izler, cezaevlerinde toplumsal sorumluluk projeleri icra eder, Adli Tıp Kurumu, Yüksek Sağlık Şurası, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay gibi kurumları ziyaret ederek uygulamalı bilgi alır, akademisyenler veya öğrencilerce ülkemizde ve yurtdışında düzenlenen bilimsel aktivitelere ve kurgusal duruşmalı dersler yanında bu nitelikteki bilimsel yarışmalara katılırlar.

Yurtdışı temelli sertifika eğitimleri kapsamında Birleşmiş Milletler, Kızılhaç, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Lahey Uluslararası Daimi Ceza Mahkemesi ve Avrupa Birliği kurumları, yabancı yüksek mahkemeler ve yabancı Parlamentolar gibi önemli uluslararası kurumlarda alınan eğitimlerle ve her yıl yalnızca fakültemiz ve NATO tarafından ortak düzenlenen NATO genel kurul simülasyonu eğitimleriyle öğrencilerimizin dünya standardında hukukçular olmalarını amaçlamaktayız.

Uzmanlaşma ve Seçmeli Dersler

ÖzÜ Hukuk Lisans Programı, yeni gelişmelere cevap verecek, disiplinler arası çalışmayı mümkün kılan çeşitlilikte seçmeli dersler ile öğrencinin yalnız ait olduğu alanda değil, ilgi duyduğu ve gerekli görülen diğer alanlarda da donanımını sağlamayı amaçlar. Bu bakış açısı ve sunulan eğitim, temel iyi bir hukuk eğitimi yanında, öğrencinin tercih ve yeteneğine göre,  belli yeni alanlarda uzmanlaşmayı sağlamak amacı gütmektedir.

Hukuk Fakültesi lisans eğitimi bünyesinde seçmeli dersler üzerinden uzmanlaşmak mümkündür. Seçmeli dersler havuzunda kırkın üzerinde ders sunulmaktadır. Öğrenciler, danışman hocaları ile birlikte bilinçli tercihlerde bulunmak suretiyle, ilgi duyulan ana derslerin yan dallarına ilişkin eğitimi de almış olarak mezun olabilir. Örneğin; ekonomiye ilgi duyan ve mezuniyetten sonra müteşebbislere danışmanlık yapmak isteyen bir öğrenci, birinci sınıf ilk dönemden itibaren Spor Hukuku, Moda Hukuku, Sağlık Hukuku, Bilişim Hukuku, Hukuk ve Ekonomi, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ekonomik Suçlar, Rekabet Hukuku, SPK, Enerji Hukuku, Tahkim, Uluslararası Taşıma ve Ticaret Hukuku ile Avrupa Birliği Ekonomi Hukuku gibi seçmeli dersleri alarak, henüz lisans seviyesindeyken uzmanlaşma imkânına kavuşabilir.

Hukuk Fakültesi akademik kadromuzu görmek için tıklayın.
ÖzÜ Hukuk Fakültesi, öğrencilerin eğitim hayatını zenginleştirmek, bakış açılarını genişletmek ve mezuniyet sonrasındaki sürece onları en iyi şekilde hazırlayabilmek amacıyla pratiğe yönelik program ve projelere ağırlık vermektedir. Bu bağlamda eğitim içeriğini, Sanal Mahkeme ve Hukuk Klinikleri, Edebiyat-Sinema-Hukuk Seminerleri ile farklı disiplinlerden katılımcılarla birlikte düzenlenen Hukuk Sohbetleri, Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar, Ulusal ve Uluslararası Mahkeme Ziyaretleri, Adli Tıp Kurumu uygulama gezisi gibi etkinliklerle zenginleştirmektedir.
ÖzÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan hukuk klinikleri kapsamında öğrenciler, teorik hukuk bilgilerini, öğretim üyelerinin gözetiminde pratiğe dökerler. Toplumun çeşitli kesimlerine hukuki konularda bilgi ve destek vererek mesleklerine ilk adımı atarlar.
a. NATO Model Event Simülasyon Çalışması: Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Özyeğin Üniversitesi ev sahipliğinde Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen NATO Model Event (NME) simülasyon programı çerçevesinde katılımcı öğrenciler, simülasyon senaryoları gereğince NATO ittifakı üyesi ülkelerin “Daimi Büyükelçilik” (Permanent Representation) temsil misyonlarını simüle etmiştir. Söz konusu çalışma ile, öğrencilere uluslararası hukuka ilişkin bir tecrübe kazandırılması ve uluslararası arenada bir problem çözme ve buna ilişkin hususları tartışma kabiliyetlerinin edinilmesi hedefl enmiş olup, katılımcı öğrenciler hem uluslararası bir alana ilişkin savundukları görüşü beyan etme, hem de yabancı dilde kendilerini ifade etme olanağı bulmuşlardır.

b. Avrupa Parlamento Oyunları: Parlamento Oyunları 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları son çağrı döneminde TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hayata geçirilen bilimsel bir projedir. Özyeğin Üniversitesi’nin Çekmeköy Kampüsü’nde oluşturulacak kurgusal bir parlamentoda, gerçek esaslara göre yapılacak genel kurul toplantılarına parlamenter rolü ile katılacak öğrencilerin genel kurul gündemindeki konu ile ilgili yapılacak yasama faaliyetine ve tartışmalara aktif olarak katılmaları hedefl enmiş olup, proje ekibinden oluşan meclis başkanı ve danışma kurulunun tartışmalara gerektiği yerlerde müdahale ederek veya parlamenterler tarafından soru sorulması üzerine, tartışılacak gündem konusu ile ilgili bilimsel bilgilerin parlamenter rolündeki öğrencilere tartışma sırasında aktarılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.

c. Interdisciplinary Lunchbox Seminars on EU Integration: Erasmus ve Avrupa Birliği Programı kapsamında fakülte üyeleri ve öğrencilere yönelik olarak Avrupa Birliği’ne ilişkin Jean Monnet destekli gerçekleştirilen bir seminer programı düzenlenmiştir. Her Salı, öğlen saatlerinde gerçekleştirilen program kapsamında, Avrupa Birliği’nin tarihçesi ve ideolojisinden başlayarak, insan hakları ve Avrupa Birliği, çevre ilişkisi, demokrasi ilişkisi, AB- Türkiye ilişkisi ile AB’nin kalite standartları konularında seminer dersleri düzenlenmiştir.

d. 3 Ülke 3 Mahkeme: Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerle birlikte bu yıl ikincisi gerçekleştirilen olan “3 Ülke 3 Mahkeme” kapsamında, Fransa- Lüksemburg ve Hollanda’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ziyaretlerde bulunmaktadır. Mahkemelerin işleyişine ilişkin bilgi alan öğrenciler, aynı zamanda söz konusu kurumlarda görülen davaları yakından izleme olanağına sahip olmakta ve uluslararası alanda çalışabilme olanaklarını yakından takip etmektedir. 

 

2011-2012 akademik yılında açılışı yapılan merkezin amacı, Türk Hukuku üzerinde büyük etkisi bulunan Alman Hukukunu araştırmak, sonuçlarını karşılıklı olarak paylaşmak; temel yasalar, yargı kararları ve bilimsel çalışmalarda Alman Hukukunun muhtemel etkilerini hukuk çevrelerine aktarmaktır. Merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikler düzenlenmekte, Alman Hukuku ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler ve uzmanlarla iş birlikleri yürütülmektedir. Aynı şekilde Alman Hukuku, karşılaştırmalı hukuk ve ulusal hukuk alanlarında, bölümlere destek olacak sertifika programları ile öğrenciler çoklu becerilerle donatılmaktadır. Merkez bünyesinde tamamı Almanca kaynaklardan oluşan bir kütüphane kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Merkezimiz Türkçe ve Almanca dilinde “Hukuk Köprüsü/Rechtsbrücke” dergisini yayınlamakta ve her yıl düzenlediği çok sayıda uluslararası bilimsel etkinlikler dışında, farklı hukuk alanlarında kitaplar da yayınlamaktadır.

Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Alman Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunun her biri alanında uzman 26 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Bunların 14’ü Avrupa’nın önemli üniversitelerinde kürsüsü bulunan yabancı öğretim üyeleridir.

Bu Merkez iki dilde tek Türkçe-Almanca ceza hukuku dergisini yayınladığı gibi, sempozyumlar, kongreler, seminerler düzenleyip sunumları kitaplaştırmakta, önemli araştırma projelerini yürütmektedir.

Dekanın Mesajı 

Hukuk, sosyal bilimler alanında, sorun çözmeyi, devleti biçimlendirmeyi ve en önemlisi insan onurunu gözetmekle kalmayıp bireyler için iyi bir yaşam alanı inşa etmeyi en çok hedefleyen bilim dalıdır. Hukuku iyi bilirseniz topluma iyi şeyler katarsınız, insanların devletle ve diğer bireylerle olan sorunlarını çözersiniz. Ayrıca hukuk, ulusal nitelikli olmakla birlikte uluslararası gelişmelerden anında ve ciddi şekilde etkilenir; özellikle teknoloji ve sağlık alanlarında hukukun geçirdiği hızlı değişim ve gelişimi çok heyecan verici buluyorum. ÖzÜ’de küreselleşmeyi azami dikkate alan; hem ulusal hukuku hem de uluslararası ve karşılaştırmalı hukuku içeren bir fakülteyi hayata geçirdik.

En yeni hukuk alanlarında uluslararası-karşılaştırmalı hukuk çalışmaları ile teorik eğitim yanında ulusal ve uluslararası düzeyde yargı uygulaması eğitimleriyle de öğrencilerimizi uluslararası standartta hukukçular olarak yetiştirmekteyiz. Öğrencilerimiz yabancı dil ve lisans eğitimi yanında staj ve sertifika eğitimleriyle en yeni hukuk alanlarında uzmanlaşmaktadırlar.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktorasını Kamu Hukuku dalında aynı üniversiteden aldı. Ceza Hukuku Profesörü olan Ünver’in 8 kitabı, pek çok ülkede düzenlenen uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve basılan 60 bildirisi, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 50 makalesi, ayrıca 200’ün üzerinde yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

 

Mesleki Yabancı Dil Eğitimi

Programın eğitim dili Türkçe olup, İngilizce dilini öğrenmek veya geliştirmek isteyen öğrenciler için İngilizce Hazırlık isteğe bağlıdır. Öğrenci, tercihine göre doğrudan lisans eğitimine başlayabilir ya da İngilizce Hazırlık Okulu’na devam edebilir.

Bunun dışında öğrenilmek istenen yabancı bir dili seçmeli  ders olarak almak yanında, çeşitli dillerde seçmeli (İngilizce, Almanca, Fransızca) hukuk dersleri ile de yabancı dil birikimlerini pekiştirmek ve hukuk alanında kullanmak yeteneğini kazanırlar.

Hukuk Lisans Programı öğrencileri, bir yandan üst düzey lisans eğitimi alarak hukukun kendilerine sunduğu çok farklı meslek alanlarına ciddi biçimde hazırlanırken, diğer yandan da yabancı dil bilgi ve becerilerini üst düzeye taşırlar. Ayrıca, lisans derslerini görürken Hukuk İngilizcesi, Hukuk Almancası ve Hukuk Fransızcası dersleriyle ikinci yabancı dile mesleki hâkimiyet geliştirir, yaptıkları bilimsel çalışmaları uluslararası kongrelerde sunacak düzeye erişirler. Akademik yılı içinde ve yaz tatillerinde çeşitli yabancı ülkelerdeki seminerlerde yabancı dil ve hukuk bilgi, tecrübe ve birikimlerini geliştirirler.


Hukuk Fakültesi mezunları avukat, hâkim ve savcı olma yolunu takip edebilecekleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere bağımsız idari otoritelerde, uluslararası kuruluşlarda ve özel sektörde iş bulma imkânına sahiptir. Bunlara başta bakanlıklar ve müsteşarlıklar olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Merkez Bankası, borsalar, bankalar, özel şirketler, dış ticaret üzerine çalışan firmalar ve uluslararası kuruluşlar örnek olarak verilebilir.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kariyerlerine avukat, hâkim veya savcı olarak devam etmek isteyen öğrencilerinin ilgili sınavlarda başarı oranını artırmak için, son sınıfta ilgili öğrencilerinin katılımına açık, uygulamalı, bir seçimlik ders sunmaktadır.

Öğrencilerimize yurtiçi ve olanaklar kapsamında yurtdışı stajlar ve sertifika eğitimleri ile ileride yapacakları zorunlu avukatlık stajı dışında, önemli iş tecrübeleri yanında iş olanakları yaratılmaktadır. Öğrenciler 2 aylık zorunlu stajları dışında ücretli ve sigortalı olarak isteğe bağlı stajlarla mezuniyet sonrası iş olanaklarını güçlendirmektedirler.

Hukuk Fakültesi, farklı alanlardaki seminer ve sertifika programları ile klasik hukuk mesleklerinin dışında yönetici, işletmeci, iktisatçı ve bilim insanı yetiştirmeyi amaçlar. Bilişim, Finans Hukuku, Borçlar ve Ticaret Hukuku gibi pek çok alanda sertifika programları düzenler. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri bu programların tümüne ücretsiz olarak katılabilir. Sertifika eğitimleri çok bilimli, güçlü bir eğitim kadrosuyla, uzmanlaşmaya odaklı ve standart sertifika kurallarına uygun yürütülmektedir. Bu sertifikaların bir kısmı Türkiye ve Avrupa ülkelerinde yürütülen iki bölümden oluşmaktadır.

 
Fakülte Broşürü: 

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99