Psikoloji Programı

Psikoloji Lisans Programı

Psikoloji lisans programı mükemmellik anlayışını hayata geçirmektedir. Mükemmellik, bizler için bir yandan uzmanlaşılan alanda çağdaş bilgi ve donanıma sahip olurken, diğer yandan bu birikimi yaşama aktarabilecek yetenekler geliştirmektir. Psikolojinin çeşitli alt alanlarında eğitim ve araştırma deneyimine sahip, etkin öğretim kadrosuyla Psikoloji Bölümü, öğrencilere etik ilkelere bağlı temel psikoloji eğitimini uygulama olanaklarıyla birlikte vermektedir.

 

“Alanında yetkin ve dinamik kadromuzla bilimsel çalışmalarımızda ürettiğimiz psikoloji bilgisini yaşamın her alanına aktararak, toplumda var olan sorunların çözümüne katkıda bulunuyoruz. Bu akademik yapılanmadaki amacımız, öğrencilerimize bilimsel yöntemi kavrayabilecekleri, psikoloji alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilecekleri, mesleki bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarına uygulayabilecekleri, akademik ve bireysel gelişimlerini harekete geçirebilecekleri evrensel düzeyde bir öğrenme ve uygulama ortamı sunmak. Öğrencilerimizi ilgi duydukları alanlarda deneyim ve donanımlarıyla fark yaratacak psikologlar olarak mezun etmeyi hedefliyoruz.

Psikolojiyi yaşamın her alanına aktararak toplumdaki sorunların çözümüne katkıda bulunacak psikologlar yetiştiriyoruz.” 

Doç. Dr. Asiye Kumru

 

Psikoloji neden Özyeğin’de okunmalı?

• Dünyanın belli başlı üniversitelerinden aldıkları eğitimle fark yaratan akademik kadro

• Dünya standartlarında eğitim programı içeriğine erişim

• Psikolojinin farklı alanlarıyla ilgili bölüm derslerini bu alanlarda uzman ve araştırma deneyimine sahip akademisyenlerden öğrenme fırsatı

• Farklı bölüm ve alanlarda bireysel gelişimi destekleyen seçmeli ders çeşitliliği

• Psikoloji laboratuvarlarında araştırma ve uygulama deneyimi

• Psikolojideki yenilikleri ve güncel araştırmaları konu alan seminerler

• Psikoloji alanındaki etik farkındalık

• Uygulamalı Gelişim Psikolojisi ve Çift ve Aile Terapisi yüksek lisans programlarıyla lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bir arada çalışabilecekleri araştırma kapasitesi

• Uluslararası değişim imkânları


Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Endüstriyel Psikoloji

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Psikoloji

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Endüstri/örgüt psikolojisi uzmanı.

Sağlık alanında, başta tükenmişlik ve iş doyumu konuları olmak üzere Türkiye’deki sağlık personelinin iş anlayışları ile ilgili projeler yürüttü. Asıl çalışma alanı olan kişilerarası anlaşmazlıklar ve çatışma konusunu iş hayatında özellikle kültürlerarası farklılıklar yönünden inceleyen çeşitli çalışmaları vardır. Anlaşmazlıkların çözümlenmesinde üçüncü tarafl arın rolleri, yöneticilerin anlaşmazlıklara müdahale biçimleri, iş-aile çatışması, anlaşmazlık çözüm stilleri çalıştığı alanın bazı konu başlıkları olarak sayılabilir. Makaleleri Journal of Cross-Cultural Psychology, International Journal of Confl ict Management, Türk Psikoloji Dergisi ve Human Organization gibi alanın önde gelen dergilerinde yayımlanmıştır.

 

Doktora: University of NebraskaLincoln, Gelişim Psikolojisi

Yüksek Lisans: University of Nebraska-Lincoln, Gelişim Psikolojisi

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji

Araştırmalarında okulöncesi ve okul çağındaki çocukların sosyalleşme deneyimlerinin bilişsel, sosyoduygusal ve olumlu sosyal gelişimleri üzerindeki etkilerini boylamsal olarak incelemektedir. Şu anda üzerinde çalıştığı araştırma projesi, Dr. Arıkan ve Dr. Kafescioğlu ile birlikte, güvenli çember ebeveynlik eğitimi ile 0-2 yaş grubundaki çocuklar ile anneleri arasındaki ilişkinin niteliğini geliştirmeye yönelik bir müdahale programının etkililiğini görgül verilerle test etmektir. Çalışmalarındaki temel amaç, sağlıklı ve üretken bireylerin yetiştirilmesiyle ilgili bilgi birikimine katkı getirmek ve bu konuda anne babalara, gelişim uzmanlarına, eğitimcilere ve sosyal politikalara ışık tutmaktır.

Doktora: Purdue University, Evlilik ve Aile Terapisi

Yüksek Lisans: University of Indianapolis, Klinik Psikoloji

Lisans: Ege Üniversitesi, Psikoloji

Araştırmalarında, çocukların ve yetişkinlerin duygu ve davranış sorunları geliştirmelerinde, çift ilişkisinin ve aile ilişkilerinin oynadığı role ve bunlara etki edecek uygulamalar geliştirmeye odaklanmaktadır. Şu anda TÜBİTAK 1001, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ndan aldıkları destek ile Dr. Arıkan ve Dr. Kumru ile “Evliliğin İlk Yıllarında Evlilik İlişkisini Etkileyen Faktörler” başlıklı üç yıllık boylamsal bir araştırma yapmaktadır. Yürütücülüğünü yaptığı bu projede, evlilik uyumunun zaman içinde değişimini ve sosyodemografik, bireysel, ilişkisel ve ailevi faktörlerle ilişkilerini tespit etmeyi hedefl emektedir. Aynı zamanda eşlerin birlikte kalma veya boşanma/ayrılma gibi ilişki durumlarını yordayan faktörlerin belirlenmesi konusunda çalışmaktadır.  

Doktora: University of Central Florida, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Yüksek Lisans: University of Central Florida, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Lisans: Nebraska Üniversitesi, İşletme, Psikoloji (Çift Anadal)

Şu anda yürüttüğü projeler iş yerlerindeki kültür ve farklılıklar üzerine bir dizi araştırmayı içermektedir. Bu araştırmalardan bazıları şunlardır: 1) Türkiye’de kültürel değerlerdeki nesil farklılıkları; 2) Paylaşılan liderlik ve takım kültürünün öğrenci takım performansı üzerindeki etkileri; 3) Türk halk kültürü ve pop kültüründeki yaşa ilişkin stereotipler; 4) İşyeri kültürünün ve iş özelliklerinin farklı nesillerden çalışanların iş verimi üzerindeki rolü; 5) Yaş, toplumsal cinsiyet ve ırk faktörlerinin yaşça daha büyük olan çalışanların iş verimi üzerindeki etkilerinin teorik analizi ve 6) Yaşa ilişkin stereotiplerin yaşça daha büyük olan çalışanların iş verimi üzerindeki etkileri. 

Doktora: Clark University, Gelişim Psikolojisi

Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi. Gelişim Psikolojisi, Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Araştırma alanı sosyal ve duygusal gelişimdir.

Şu anda süren araştırmalarından biri, ergen ve anne-baba arasındaki ilişkilerde görüş ayrılıkları, yakınlık ve çatışmayı etkileyen faktörler ve çatışma çözme konuları üzerine odaklanmaktadır. Diğer bir araştırma projesinde suçluluk ve utanma duygularının iki boyutunu, olumlu sosyal gelişim ve psikolojik sorunlarla ilişkisini, araştırmayı amaçlamaktadır. Dr. Nilüfer Kafescioğlu ve Dr. Deniz Tahiroğlu ile birlikte üzerinde çalıştığı bir kitap projesinde ise çocuğun çok yönlü gelişimine katkısı açısından ve bir terapi yöntemi olarak oyun konusunu ele almaktadır. 

Doktora: University of Southampton, Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Klinik Psikoloji

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, Felsefe (Çift Anadal)

Şu anda yürüttüğü araştırmaları bağlanma stillerinin duygu regülasyonuna etkisine odaklanmaktadır. Çalışmalarında duygu regülasyonunu hem bağlanma stilleri hem de psikofi zyolojik parametrelerle (kalp atışı, deri iletkenliği, vb.) ilişkisini incelemektedir. Aynı zamanda, erken çocukluk döneminde anne-çocuk ilişkisinde bağlanma stillerinin etkisini ve Güvenli Çember Ebeveynlik müdahale programının kısa ve uzun süreli etkisini incelemeye yönelik bir projede Dr. Kumru ve Dr. Kafescioğlu ile birlikte çalışmaktadır. Aynı ekiple TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından fonlanan evliliğin ilk yıllarında evliliği etkileyen faktörleri bağlanma teorisi çerçevesinde üç yıllık bir süreçte inceleyecekleri projede araştırmacı olarak yer almaktadır. 

Doktora: University of Oregon, Gelişim Psikolojisi

Yüksek Lisans: University of Oregon, Gelişim Psikolojisi

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji

Okul öncesi çocuklarda (3-6 yaş dönemi) sosyal ve bilişsel gelişimi inceleyen projeler üzerinde çalışmaktadır. Araştırmaları çocukların başkalarını anlama becerilerinin gelişimi ve bu gelişimi destekleyen bilişsel ve sosyal faktörler üzerine odaklanmaktadır. Yürütmekte olduğu son çalışma, çocukların hayali oyun davranışlarının (-miş gibi yapma oyunu, örneğin, evcilik) onların kendilerini başkasının yerine koyabilme ve davranışlarını kontrol edebilme becerilerinin etkilerine bakmaktadır. Bu çalışmalarda çocuklar ve ebeveynleriyle laboratuvar, ev ya da yuva ortamında bire bir görüşmeler yapılarak veri toplanmaktadır. Bunun dışında, Dr. Dost ve Dr. Kafescioğlu ile birlikte oyunun çocuk gelişimine katkısı ve terapi yöntemi olarak kullanılması konusunda bir derleme kitabın editörlüğünü yapmaktadır. 

Doktora: Virginia Polytechnic Institute and State University, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları

Yüksek Lisans: University of Iowa, Psikoloji

Lisans: Koç Üniversitesi, Psikoloji

Bilişsel psikoloji, bilim felsefesi ve nörobilim alanlarının kesişme noktalarında çalışmaktadır. Devam eden projeleri arasında, fMRI deneylerinde bilimsel kanıt ve çıkarım sorunlarının hata-istatistiği ve hata olasılığı kavramları ışığında çözülmesi, zihin süreçlerinin beyin süreçlerine indirgenmesinde ortaya çıkan yöntembilimsel sorunların çözümleri gibi çalışmalar vardır. Bir başka çalışması, beyindeki glia hücrelerinin yeni keşfedilen işlevlerini temel alarak fMRI bulgularının yenilikçi yorumlarını yapmak ve insanın zihinsel mimarisinin ögeleri ve nasıl çalıştığı konularında yeni kuramlar geliştirmek üzerine yoğunlaşmaktadır. Yeni bir projesinde, bilimcilerin araştırmalarında uyguladığı çıkarım ve akıl yürütme gibi bilişsel süreç ve işlevler üzerine bir seri deney yapmayı amaçlamaktadır.

Doktora: University of Connecticut, Storrs, İnsani Gelişme ve Aile Çalışmaları

Yüksek Lisans: University of Connecticut, Storrs, İnsani Gelişme ve Aile Çalışmaları

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji

Çift ve aile terapisi alanında gerçekleştirdiği araştırmaları ortak ebeveynlik ve boşanma konularında yoğunlaşmaktadır. Şu andaki araştırmaları, boşanma sonrası akraba ilişkileri ve boşanmış çiftlerin arasındaki ortak ebeveynlik ilişkisine odaklanıp, destekleyici akraba ilişkilerinin boşanmış ailelere yardımcı olabileceği noktaları belirlemeyi hedefl emektedir. Bu araştırmaların ışığında, velayet ve ortak ebeveynlik hususunda şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftlerin karşılaştığı problemleri inceleyip, onlara destek olmak üzere çeşitli terapi ve ebeveyn eğitim programları geliştirmektedir. Bunun dışında, İlişki Kabul ve Reddi Kuramı (İKAR) bağlamında kişilerin ebeveynlerinden ve/veya romantik partnerlerinden gördüğü kabul/ reddin bireylerin psikolojik durumları üzerinde etkisini araştıran çeşitli projeler yürütmektedir. 

Doktora: Claremont Graduate University, Politik Psikoloji

Yüksek Lisans: University of Colorado, Psikoloji

Lisans: University of Colorado, Psikoloji

Araştırmaları, gezi eylemleri bağlamında toplu eylem ve toplumsal kimlik üzerine odaklanmaktadır. Bunlardan birinde kimliğin protesto sürecinde nasıl politikleştiğini, daha önce kendini apolitik kabul eden bir bireyin protestolar süresince ve sonrasında kendini daha politik biri olarak görme sürecini incelemektedir. Diğer bir projede, bir üst kimliğin (örneğin çapulcu), normal koşullarda bir araya gelmeyecek grupların etkileşimi ve ortak bir amaç doğrultusunda iş birliğine girme sürecindeki işlevine odaklanmaktadır. Ayrıca, Sivil Toplum Kuruluşlarının etnik ve politik kimlikleri ve bunlardan doğan çatışmalar ile ilgili projelerde çalışmaktadır. Diyalog ve kamu politikaları yoluyla gerçekleşebilecek değişimin yaratılması amacıyla sosyal psikolojinin kavramlarını bu çatışma durumlarına uygulamaktadır. 

Doktora: Osnabrück University, Bilişsel Bilim

Yüksek Lisans: Osnabrück University, Bilişsel Bilim

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji

Dr. Açık bilişsel laboratuvarında algı mekanizmalarını çeşitli araçlar kullanarak araştırmaktadır. Şu anda, katılımcıların aktif ve pasif hareketlerini içeren yeni bir plastik el yanılsaması paradigması geliştirmektedir. Amacı, kişilerin faillik hissine dair müdahalelerle iki görsel süreç tipini, yani algı için görme ve hareket için görmeyi daha iyi anlayabilmektir. Diğer çalışmalarında ya resim ve fi lm izleyen ya da uzman yazılım arayüzleriyle etkileşen katılımcıların göz hareketlerini kaydetmektedir. Çeşitli resim işleme algoritmaları ile gözlere rehberlik eden etkenleri tanımlamaktadır. 

Doktora: The New School, Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans: The New School, Psikoloji; State University of New York, Albany, Psikoloji

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Araştırma alanı klinik psikoloji ve gelişimsel psikopatolojisidir. Araştırmaları, zihinselleştirme kavramının gelişimsel ve klinik yönleri üzerinedir. Zihinselleştirme, kişinin kendisindeki ve başkalarındaki duygusal ve düşünsel süreçleri kavrayabilme, bunları birbiriyle ilişkilendirebilme ve buna göre davranabilme becerisi olarak tanımlanır. Şu anki çalışmalarında zihinselleştirmenin çocukların sosyal/duygusal gelişimindeki etkisine odaklanmakta ve ailedeki stres seviyesi ve psikopatoloji ile bağlantısını incelemektedir. Diğer bir projesi ise iki ve dört yaş arası çocuklara ve ebeveynlerine, okul ortamında sağlanan önleyici psikoterapi programının etkisi ve geçerliliği üzerinedir. Ayrıca, okul öncesi çocuklarla yapılan akran grup psikoterapisindeki zihinselleştirme ve diğer iyileştirici süreçler üzerine çalışmaktadır. 

Hazal Çelik

Pınar Şengül

Canan Tugberk

Hilal Bingöl

Pınar Erçelik

Duygu Korkmaz

Burcu Bugan 

 

 

Özyeğin’de Çok Yönlü Psikoloji Eğitimi

Özyeğin’de psikoloji eğitimi, psikolojinin farklı dallarında dünyanın belli başlı üniversitelerinde almış oldukları lisans sonrası eğitimleriyle fark yaratan bir akademik kadroyla yürütülmektedir.

Dört yıllık psikoloji eğitiminde öğrenciler ilk yıllarında, psikoloji bilimine temel oluşturan dersleri (Davranışsal Biyoloji, Sosyoloji gibi) ve psikolojinin farklı alanlarını tanıdıkları Psikolojiye Giriş derslerini alırlar. Eğitimin ikinci ve üçüncü yıllarında ise psikolojinin alt alanları (Bilişsel, Sosyal, Klinik Psikoloji gibi) kapsamlı şekilde işlenir. Üçüncü ve dördüncü yıllarında öğrenciler, uzmanlaşmayı planladıkları, ilgi duydukları konularda açılan psikoloji seçmeli derslerini (Klinik Ölçme ve Gözlem Teknikleri, Uygulamalı Gelişim Psikolojisi, Motivasyon ve Özdüzenleme, Politik Psikoloji gibi) ve psikoloji dışından bireysel gelişimlerini destekleyecek dersleri (Aile Hukuku, Eskrim, Rusça gibi) seçerler.

Tüm bu derslere ek olarak, öğrenciler psikoloji bölümü laboratuvarlarında öğretim üyelerimizce  yürütülen 6 TÜBİTAK destekli ve 1 uluslararası ortaklı projede görev alarak araştırma ve uygulama yöntemlerinin hayata nasıl geçirildiğiyle ilgili deneyim sahibi olurlar. Öğrenciler psikolojinin çeşitli alanlarındaki uzmanlarla tanışmalarına olanak sağlayan, Türkiye’de ve dünyada yapılan güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibi olabilecekleri psikoloji bölümü seminerlerine katılabilirler.

ÖzÜ Psikoloji Bölümü hızla büyümektedir. Haziran 2015 yılında ilk mezunlarını vermiş ve lisans programının Türk Psikologlar Derneği tarafından akreditasyon sürecinde son aşamaya gelinmiştir.

 

Erasmus Öğrenci Değişim Programı

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görebilirler.

Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler: Tilburg University (Hollanda), University of Trento (İtalya), University of Osnabrück (Almanya), Vytautas Magnus University (Litvanya), Queensland University of Technology (Avustralya).

 

Staj Olanakları

Öğrencilerimiz gönüllü olarak veya “PSY 300 Psikolojide Staj” seçmeli dersi kapsamında da ikinci sınıfın sonundan itibaren staj danışmanlarının uygun buldukları kurumlarda staj yapabilirler. Staj yapılan psikoloji alanları, klinik, gelişim, sosyal, bilişsel ve adli psikoloji ile endüstri ve örgüt psikolojisi alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlarda staj yapmak için gerekli ders kredisini ve önkoşul dersleri tamamlayan öğrenciler, hastanelerde, özel danışmanlık şirketlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, anaokulu ve yuvalarda, şirketlerin insan kaynakları birimlerinde, araştırma mezkezleri ve laboratuvarlarda veya sivil toplum kuruluşlarında stajlarını yapabilirler.

 

Araştırma Laboratuvarları


Çocuk gözlem ve oyun odalarından oluşan gelişim psikolojisi laboratuvarında çocukların bilişsel ve sosyal gelişimi üzerine araştırmalarına odaklanılmaktadır. Laboratuvarımızda şu anda 3-6 yaş arasındaki çocukların oyun davranışlarını ve bu davranışların sosyal ve bilişsel gelişimle olan ilişkisini inceleyen bir araştırma yürütülmektedir.

Websitesi: cocuk.ozyegin.edu.tr

Ergenlik dönemine ilişkin yürütülmekte olan bir araştırmamızda ise ergenlerin ebeveynleri ile bilgi paylaşma davranışlarınını belirleyen bireysel ve ailesel faktörler incelenmektedir. Ergenlik çalışmaları olumlu genç gelişimi ve gelişimi destekleyici etmenler üzerine odaklanmaktadır.

 ÖzÜ Karmaşık Biliş Laboratuvarında akıl yürütme, problem çözme ve bilimsel çıkarım konularında araştırmalar yapılmaktadır. Şu sırada tasarlanan deneyler, insanların iyi tanımlanmış problemler çözerken hipotez geliştirme ve çıkarım yapma süreçlerinde belirsizlik ve hata olasılığıyla nasıl başa çıktığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Amacımız, laborutuvarlar arası işbirlikleriyle davranışsal, bilgisayar modelleme ve beyin-görüntüleme yöntemlerini kullanan araştırmaları birleştirerek bu bilişsel süreçleri daha iyi anlayabilmektir. Ayrıca algı, dikkat ve hareket süreçlerini doğal koşullar altında çalışmaktayız. Bir yandan insanların doğal ve karmaşık sahneleri nasıl algıladıklarını tepkilerini ve bakış desenlerini analiz ederek araştırmaktayız. Bir yandan da plastik el deneyinin katılımcının hareketlerini içeren yeni versiyonlarını geliştirmekteyiz

İlişki Araştırmaları Laboratuvarı'nın amacı kişiler arası yakın ilişkileri araştırmak ve anlamaktır. Haziran 2014’te kurulmuş olan laboratuvarımızda çift ilişkisi, aile ilişkileri gibi yakın ilişkilerin çocuklarda ve yetişkinlerde duygu, düşünce ve davranışlara etkisini incelemek hedeflenmektedir.

Websitesi: rrl.ozyegin.edu.tr

Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/rrl.ozu.edu.tr

Twitter Hesabı: https://twitter.com/iliski_lab

Psikofizyoloji laboratuvarında, deri iletkenliği, kalp atışı, kalp atış aralığı değişimi ve nefes alma hızı gibi değişkenlerin psikolojik faktörler ve uyaranlarla ilişkisi incelenmektedir.

Sosyal ve Örgütsel Psikoloji Laboratuvarında yürütülen çalışmalarda toplumsal ve örgütsel bağlamda meydana gelen davranışların incelenmesine odaklanılmaktadır. Bu kapsamda, deneysel ya da survey tipi çalışmalar yürütülmekte ve örgüt ya da grup bağlamındaki tutumlar, bilişler ve davranışlara ilişkin bilgilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fakülte Broşürü: 

Sosyal Bilimler Fakültesi Broşürü

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi yaşamla iç içe, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir öğrenme merkezi olarak topluma hizmet etme hedefiyle kurulmuş 3.Nesil üniversitedir.

 

Akademik Website
ozyegin.edu.tr

 

Bize Ulaşın

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL
FAX: +90 (216) 564 99 99