2017 - 2018 Burslar

Özyeğin Üniversitesi'nin lisans programlarına kabul edilen öğrencilere ilk girişte sağlanan burslardır.

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs: Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet
%25 Burs: Öğrenim ücretinin %25’inden muafiyet

Burs Yükseltme ve Ek Burs Olanakları

Lisans programlarına YKS sınav sonucuna göre ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar.

Sıralama Nakit Burs Yemek Bursu Yurt Bursu*
İlk 100 Aylık 1.200 TL Aylık 425 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
101 – 1000 Aylık 825 TL Aylık 425 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
1.001 – 5.000 Aylık 550 TL Aylık 425 TL En düşük oda ücretinden yurt muafiyeti
5.001 – 10.000 Aylık 425 TL Aylık 425 TL En düşük oda ücretinden yurt muafiyeti

 

Burslar bir akademik yıl için Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle sağlanır.

* Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yaparak yurt bursu yerine ulaşım bursu alabilirler. Ulaşım Bursu Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 360 TL ulaşım desteğini kapsar.

Öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan burslarından ve aşağıda belirtilen koşullara göre ek burslardan yararlanırlar. Öğrenciye verilen aşağıdaki ek burslardan; öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun olanların her biri tahsis edilir.

Uluslararası Diploma

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olan,
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olan,
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olan,
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olan;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olan;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olan;

öğrencilerden Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu kontenjanlarına YKS sınav sonucuna göre ilk altı tecihi arasında yerleşenlere, ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanarak, %25 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50'ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75'e yükseltilir.

(1)’den (6)’ya kadar maddeler de belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs yükseltme olanağından yararlanamaz.

Şehit Çocukları Bursu

YKS sınav sonucuna göre Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000'e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına, bu durumlarını şehadetname ile belgelemeleri koşuluyla %20 ilave öğrenim ücreti muafiyeti verilir.

Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

YKS sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Giriş Bursu Süre ve Devam

Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile ek burslar karşılıksız olup bu bursların süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Dikey Geçişle kayıt olanlar için burs, İngilizce hazırlık programında en fazla iki yıl, lisans programında ise, intibak sonrası kalan normal öğrenim süresine ilave bir yıl sürelidir.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin bursları sona erer. Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda ilgili Senato esaslarına göre bursu kesilebilir.

Öğrenim ücreti muafiyeti bursları akademik başarıdan bağımsızdır. Ancak, nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarının devamı için her akademik yılsonu sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar yeniden bağlanır. Nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarını alan öğrencilerin, aldıkları ek burslar kayıt yenileme işlemi yaparak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır. Kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçtikleri vb Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçtikleri dönem itibari ile yeniden devam eder.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm bursları sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler,  daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmamış olmak koşuluyla tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Burs Programı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin Üniversitemizde tam burslu  olarak öğrenim görmelerini amaçlayan bir sosyal girişim projesidir.

Detaylı Bilgi

Lisans programlarında üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan burslardır. Burs kapsamları, kontenjanlar ve yararlanma koşulları, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenebilir. 2014 Nisan MH kararınca uygulanacak Lisans Akademik Başarı Bursları aşağıda belirtilmiştir.

Tahsis Esasları
Lisans programlarında burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören öğrenciler, normal öğrenim süreleri içinde her yıl yeniden yapılan değerlendirmeye göre aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde yararlanabilir:

 • ÖzÜ lisans diploma programlarında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmak
 • Hem güz hem de bahar döneminde ÖzÜ lisans öğrencisi olarak öğrenim görmüş olmak
 • Bahar dönemi sonu itibarıyla, İngilizce Hazırlık Programı ve yaz okulu hariç, lisans programında en az 2 yarıyıl öğrenim görmüş olmak
 • Bahar dönemi sonu itibarıyla, mezuniyet kredisini tamamlamamış olmak
 • Hem güz, hem de bahar döneminde en az 24 AKTS kredilik ders tamamlamış olmak
 • Hem güz, hem bahar döneminde en az 2.50 dönem not ortalaması getirmiş olmak
 • Bahar dönemi sonunda, öğrenim görülen tüm dönemlere ait en az 3.00 genel not ortalaması getirmiş olmak
 • Son bir akademik yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak

Burs Kontenjanları 
Her fakülte/yüksekokulda değerlendirmenin yapıldığı akademik yılı bahar dönemi sonunda bitirdikleri sınıf itibariyle 1., 2. ve 3. Sınıf için ilk üç öğrenciye verilir.

Burs İçeriği:
Burslar, öğrenim ücretinden %25 muafiyet olarak verilir. Bir sonraki akademik yılda sağlanacak burs içeriği, her yıl Ocak ayında Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenebilir.

Bursların Tahsisi
Akademik başarı bursu almaya hak kazanan öğrenciler, bahar dönemi sonu akademik başarı değerlendirme sonuçlarına göre Öğrenci Hizmetler Direktörlüğü tarafından belirlenir ve Rektör onayı ile kesinleştikten sonra Temmuz ayının son haftasında öğrencilere duyurulur.

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula ve sınıflarına göre ayrı ayrı listelenir. Her bir listede yer alan öğrenciler kendi aralarında genel not ortalamasına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanır. Genel not ortalamalarının eşitliği durumunda öncelik tamamlanan kredi sayısı daha yüksek olan öğrenciye verilir.

Spor bursu, öğrencinin akademik başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşında Özyeğin Üniversitesi’ni temsil etmesi amacıyla sağlanan bir olanaktır. Burs verilecek branşlar, bursun kapsamı, yararlanma ve devam koşulları her akademik yılın başında yeniden belirlenebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir.

ÖzÜ Spor Bursu Başvuru Esasları

Son iki yıl içerisinde;  Olimpik / Popüler spor branşlarından birinde bireysel veya takım halinde milli olmak / bireysel veya takım halinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceyi almak / Ulusal veya Mahalli liglerde aktif sporcu olmak.

Başvurular her yıl Haziran ayından itibaren Özyeğin Üniversitesi WEB Sitesinde yer alan, online başvuru formu aracılığı ile yapılır.  

Başvuru neticeleri ( kendilerine burs tahsis edilip / edilmediği ) ‘’YKS’’ tercih sıralamalarının teslim edileceği tarihten iki gün önce, adaylara tlf aracılığı ile ulaştırılır, yazılı olarak teyid edilir.

"ÖzÜ Spor Bursu" Online Müracaat Formu ve forma eklenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Yabancı uyruklu öğrenciler içinde aynı şartlar geçerlidir. Bu öğrenciler kendi ülkelerinden temin edecekleri belgelerle online formu doldururlar.

Spor Bursu Başvuru Formu

Atok İlhan Gastronomi Eğitim Katkı Bursu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine sağlanan burstur.

Atok İlhan Gastronomi Eğitim Katkı Bursu Prosedürüne ulaşmak için tıklayınız.
Atok İlhan Gastronomi Eğitim Katkı Bursu Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Özyeğin Üniversitesi’nde Lisansüstü öğrencilere sağlanan bursların kapsam, miktar ve koşulları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenir.

2016 – 2017 akademik yılında lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere yapılan başarı değerlendirmesi sonucunda, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi üzerine Rektör onayıyla, aşağıda belirtilen burslar sağlanır veya değişik tutarlarda öğrenim ücreti indirimleri uygulanabilir.

Bu burslar; her ay, dönem veya akademik yıl sonunda öğrencinin akademik başarısı ve çalışma performansına göre, enstitü yönetim kurulu kararı ile değişebilir veya kesilebilir.

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursları

Lisansüstü programlara kabul edilen Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu önerisi üzerine Rektör onayıyla %10 - %100 arasında öğrenim ve teknoloji ücreti muafiyeti bursu sağlanır. Burslar; her ay, dönem veya akademik yılsonunda öğrencinin akademik başarısı ve Akademik Pratik (AP 590) dersindeki performansına göre, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değişebilir veya kesilebilir.

Ayrıca, Hukuk lisansüstü programına kabul edilen öğrencilerden diğer üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları ile hâkimler ve savcılara, %25 öğrenim ücreti indirimi yapılabilir.

ÖZÜ’de akademik çalışanlar, öğrenim ücreti ve teknoloji ücretinden muaf olurlar.

Kısmi Zamanlı Akademik Çalışma

2547 sayılı kanunun 46. Maddesi kapsamında kısmi zamanlı akademik çalışmalara katılım karşılığı burslu TC vatandaşı öğrencilerimize 12 ay süreyle ayda toplam net 500 TL ödeme yapılır. Bu ödemelerin devamı bahsi geçen çalışmaların beklenen düzeyde yerine getirilmesi, genel akademik başarı ve Akademik Pratik dersinden geçer not almaya bağlıdır.

Akademisyen Yetiştirme Bursu

Kısmi Zamanlı Akademik Çalışma ödemesine ek olarak, akademisyen yetiştirme bursuna hak kazanan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz Akademisyen Yetiştirme Bursu kapsamında 12 ay süreyle ayda net 1500 TL’ye kadar nakit burs alır ve/veya tercihine göre 12 ay süreyle Üniversite yurdunda ücretsiz kalma hakkına sahip olur. Bu bursun devamı genel akademik başarı ve Akademik Pratik dersinden geçer not almaya bağlıdır.

Profesyonel Gelişim Birimi tarafından yürütülen kısmi zamanlı çalışma olanakları kapsamında lisans öğrencileri üniversite içindeki farklı birim ve pozisyonlarda iş deneyimi fırsatı kazanmaktadır. Öğrenci seçimlerinin birimler tarafından yapıldığı kısmi zamanlı çalışmalarda, öğrenciler sigortalanıp aylık olarak çalıştıkları toplam saat bazında ödeme almaktadırlar.

2017 - 2018 Akademik Yılı Ücretleri

Ücretler, her akademik yıl için yeniden belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir.

Lisans Öğrenim Ücretleri

Öğrenim ücreti, bir akademik yılın güz ve bahar dönemlerini kapsar ve dönem başlarında olmak üzere iki eşit tutarda ödenir. Yaz okulu öğrenim ücreti bu ücrete dahil değildir. Yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenen öğrenim ücretlerini öderler. İngilizce Hazırlık Programında öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programının öğrenim ücreti uygulanır.

Mezuniyeti için en fazla 18 kredilik yükümlülüğü kalmış lisans öğrencileri, kredi başına ücret öderler. Kredi başına öğrenim ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu programın yıllık öğrenim ücretinin altmışta biridir. Öğrencilere varsa giriş bursları oranında indirim yapılır.

Yeni Öğrenciler

2017-2018 akademik yılında DGS, ÖSYM Kontenjanından veya Üniversite dışından yatay geçiş ile kabul edilen yeni öğrenciler için uygulanacak KDV dahil yıllık öğrenim ücretleri

Bursluluk Durumu Fakülte Programları(*) Havacılık Yönetimi Pilot Eğitimi(**) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (***) Otel Yöneticiliği(****)
Burssuz 52.500 TL 35.300 TL 42.000 TL 35.800 TL 34.500 TL
%25 Burslu 39.375 TL 26.475 TL - 26.850 TL 25.875 TL
%50 Burslu 26.250 TL 17.650 TL - 17.900 TL 17.250 TL

 

** Pilot Eğitimi’nde yıllık öğrenim ücretlerine zorunlu uçuş eğitimi ücretleri dahil değildir. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilot Eğitimi lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. Uçuş Okulu tarafından uçuş eğitimi ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, öğrenciler lisans öğreniminin 4 üncü dönemi başında belirlenen ücrete tabi olacaklardır. 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV dahil 54.000 EURO karşılığı Türk Lirasıdır. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için kılavuz burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

*** 2017-2018 akademik yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler lisans programında mutfak derslerinin başladığı 1. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniforma takımını üniversitemizin kitabevinden, bıçak setini ise üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmadan temin edeceklerdir. 2017-2018 akademik yılı için üniforma takımının ücreti KDV dahil 213 TL, bıçak setinin ücreti KDV dahil 660 Euro olarak uygulanacaktır.

**** 2017-2018 akademik yılında Otel Yöneticiliği lisans programına yeni kayıt olacak tüm öğrenciler üniforma takımını, lisans programında mutfak derslerinin başladığı 2. yıl, 2. dönem başı itibarı ile üniversitemizin kitabevinden temin edeceklerdir. 2017-2018 akademik yılı için üniforma takımının ücreti KDV dahil 188 TL olarak uygulanacaktır.

Peşin Ödeme: Herhangi bir banka kartı veya kredi kartı ile e-ödemeden, Fibabanka Şubesinden, Fibabanka İnternet Bankacılığından veya Fibabanka Telefon Bankacılığından peşin yapılabilir. Detaylar için tıklayınız.

Taksitli Ödeme: Aşağıda belirtilen banka kartı veya kredi kartı ile e-ödemeden veya Kredili Mevduat Hesabı ile de taksitli ödeme yapılabilir. Detaylar için tıklayınız.

Banka veya kredi kartı ile ödeme yapabilmeniz için kartınızda aşağıdaki kriterlerin bulunması gerekir:

 • Sanal pos işlem izninin olması(Yasa gereği 17/08/2017 tarihinde, ilgili bankanıza “kartının internet işlemlerine açık olması” talimatını vermeyen kart kullanıcılarının kredi ve banka kartları internet işlemlerine otomatik olarak kapanacaktır. Kart sahibinin bankaya vereceği talimat sonrasında kart tekrar kullanıma açılacaktır. Ödeme öncesinde bankanızla görüşmeniz tavsiye edilir.)
 • 3D Secure işlem izninin açık olması
 • İnternet üzerinden yapılan işlemlere ait limitin yeterli olması
 • Yabancı kredi kartı ve banka kartları için ayrıca yurt dışında işlem yapmaya açık olması

Üniversite, dönemlik ücretlere 2 taksit olanağı sunmaktadır. “Eğitim Sektörüne Artı Taksit” kampanyaları, anlaşmalı bankalar tarafından sunulan bir olanaktır, bankalar bu kampanyayı diledikleri zaman sonlandırabilir.

498520, 558379 (Burganbank)
510118 (Denizbank)
480296, 526973, 547765 (İNG Bank)
411159, 547311 (Şekerbank)
428220, 428221, 526955, 534261, 541865 (Garanti Bankası)
528293, 549294 (Türkiye Finans Katılım)

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: BDDK tarafından alınan karara göre, 17 Ağustos 2017 tarihinden sonra internet üzerinden kredi kartı ile ödeme / alışveriş imkanın kapatılarak kart sahibinin bankaya vereceği talimat sonrasında tekrar kullanıma açılacağı bildirilmiş olup, ödemelerini kredi kartı aracılığı ile yapmayı planlayan kişilerin ödeme öncesinde bankaları ile görüşmeleri tavsiye edilir.

Banka kartı veya kredi kartı ile ödeme yapmak için tıklayınız.

 • Finansbank Kredi Kartı ile yapılacak ödemeler için: "Eğitim Sektörüne +2 Taksit" kampanyası ile 4 eşit taksit.
 • Finansbank Bankamatik Kartı ile: 2 eşit taksit. Finansbank Ticari Kredi Kartları, Fix Card'lar ve ParaPuan kullanılarak yapılan ödemeler için +2 taksit kampanyası geçerli değildir.
 • Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası World Card ile: “Eğitim Sektörüne +2 Taksit” kampanyası ile 4 eşit taksit. ParaPuan kullanılarak yapılan ödemeler için +2 taksit kampanyası geçerli değildir.
 • Bonus programı üyesi bankaların Bonus özellikli Kredi Kartlarına: Eğitim Sektörüne +2 Taksit” kampanyası ile 4 eşit taksit. Bonus özellikli olan ve aşağıdaki BIN numaralarına (kredi kartının ilk altı hanesi) sahip kredi kartları ile ve ParaPuan kullanılarak yapılan ödemeler için +2 taksit kampanyası geçerli değildir.
Detaylı Bilgi